SV

TIPS FÖR TRYGGARE KÖP PÅ WEBBEN

Praktisk hjälp som hjälper dig att att göra tryggare webbköp. Ta reda åtminstone på dessa saker innan du köper.

1. Titta först på webbutikens allmänna framtoning och på språket i texterna. Om webbplatsen är svag som helhet och språket haltande, finns det anledning att vara på sin vakt när man rör sig på webbplatsen.

 

2. Studera webbutikens leveransvillkor och kontaktinformation. Innan du köper, utred om kundtjänstens kontaktinformation uppges på webbplatsen, om transporten kostar, hur du kan lämna en reklamation och hur en betald köpesumma eventuellt returneras. Om du inte hittar heltäckande och klar information om produkterna, priserna, leveranstiden, eventuell garanti, ångerrätt och returneringsförfaranden är det sannolikt att köp i butiken medför problem. Utred företagets verksamhet till exempel genom att skicka en fråga till kundtjänsten och bedöma företagets svar.

 

3. Utred säljarens tillförlitlighet genom att googla till exempel på sökorden ”webbutikens namn” + problems. På olika diskussionsforum berättar ofta andra människor om sina erfarenheter av företaget. Intressant information om inhemska företag kan också finns i Företags- och organisationsdatasystemet FODS.

 

4. Utvärdera den information som ges om produkten och kontrollera att produkten levereras tillsammans med bruks- och underhållsanvisningar. Produkter som tillhandahålls i Finland ska medföljas av bruksanvisningar på finska och svenska. Beträffande livsmedel som bjuds ut för försäljning till i Finland ska vid köptillfället ges samma uppgifter som om livsmedel som säljs i vanliga butiker med undantag av uppgifter som förändras, såsom minimihållbarhetstiden. Kontrollera särskilt förteckningen över beståndsdelar, vid behov förekomsten av allergi- och intoleransframkallande ämnen samt eventuella varningsmärkningar och bruksanvisningar.

 

5. Fäst särskild uppmärksamhet vid betalningssättet. Det är viktigt att webbutiken erbjuder flera betalningsalternativ. Förhandsbetalningar förknippas med risker.

 

6. Säkrast är det att betala med kreditkort över en skyddad förbindelse. Du känner igen en skyddad förbindelse på att det finns en bild på ett lås i adressfältet. När du betalar med kreditkort kan du också framföra yrkan på returnering av betalningen till kreditbolaget om det blir nödvändigt att lämna en reklamation efter köpet. Du kan skydda din rättssäkerhet genom att endast göra webbköp i ansvarsfulla webbutiker i EES-området samt genom att ta reda på bestämmelserna om import av produkterna. Länk: Att handla på nätet – anvisning för privatpersoner

 

7. Om en offert låter för bra för att vara sann är den ofta det. Till exempel ett gratis produktprov, deltagande i en tävling eller en utlottning kan resultera i en beställning. Om produktens utlovade effekt låter för bra eller om produkten marknadsförs med lovordande överord är marknadsföringen oftast humbug. Det finns inga mirakelprodukter. Du kan ta del av de godkända hälsopåståendena för livsmedel i en förteckning som upprätthålls av Europeiska kommissionen på adressen http://ec.europa.eu/nuhclaims/

 

8. Om du köper läkemedel på webben, kontrollera att webbapoteket är lagligt. I EU-området används en gemensam europeisk beteckning för lagliga webbapotek. När man klickar på denna beteckning i ett webbapotek i Finland öppnas en förteckning över de lagliga finländska webbapoteken. Kontrollera att webbapoteket finns på listan. Det är förbjudet att skaffa och beställa läkemedelspreparat per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

9. När du tar kontakt, t.ex. för att göra en reklamation eller meddela om att du ångrar ett köp, gör det alltid skriftligen så att du kan spara bl.a. tidpunkten för sändandet av meddelandet och meddelandets innehåll. Läs avtalsvillkoren noggrant. 10. Webbplatser uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg att skriva ut eller spara beställningen som du gjorde, den orderbekräftelse som du fick, leveransvillkoren, beskrivningen av produkten eller annonsen om den samt din korrespondens med säljaren. Detta gör det lättare att utreda saken om det uppstår problem.

 

 

VAD SKA DU AKTA DIG FÖR?

Var kan du kontrollera huruvida en produkt har konstaterats vara farlig? Hur identifierar du en opålitlig webbutik? Vilka följder kan köp i en sådan webbutik ha?

 

Kom ihåg att produkter som köps på webbutiker inte nödvändigtvis uppfyller säkerhetskraven i Finland och EU. I värsta fall kan webbutiken försöka sälja en produkt som dragits bort från marknaden som farlig på något håll i världen. Före köpbeslutet lönar det sig att kontrollera i OECD:s webbtjänst huruvida produkten har dragits bort från marknaden på grund av säkerhetsbrister. I Tukes marknadstillsynsregister kan du kontrollera huruvida försäljningen och marknadsföringen av produkten har begränsats i Finland.

 

Var på din vakt om

 • säljarens kontaktinformation saknas eller om de är bristfälliga.
 • webbplatsen inte ger tillräckliga med uppgifter om produktens egenskaper så att du kan bedöma exempelvis produktens säkerhet du inte hittar heltäckande och tydlig information om priser, leveranstider, eventuell garanti och ångerrätt.
 • webbplatsen styr dig till en annan webbadress när du gör beställningen. offerten är för bra för att vara sann.

Om du köper exempelvis strålande konsumentanordningar, såsom pekdon med laser eller elektriska apparater från länder utanför EU, ansvarar du som köpare själv för att apparaten är trygg och stämmer överens med kraven.

Var uppmärksam på följande alarmerande tecken i webbhandeln med läkemedel:

 • Receptläkemedel säljs utan recept.
 • Webbplatsen ger inga uppgifter om den rätta användningen av läkemedlet.
 • Läkemedlen säljs som parallellversioner av kända läkemedel.
 • Läkemedlen marknadsförs med osakliga påståenden och produktlöftena är överdrivna.

Tänka också på att det är nästan omöjligt att identifiera ett förfalskat läkemedel.

Läs mer om förfalskade läkemedel och om webbhandeln med läkemedel: http://www.fimea.fi/for_allmanhet/internethandel_med_lakemedel

 

INFORMATION OM LAGSTIFTNINGEN OCH OM UTLÄNDSKA WEBBUTIKER

Det som är tillåtet i andra länder är inte nödvändigtvis tillåtet i Finland.

 

1. Det kan hända att tillverkaren inte har avsett att produkten ska säljas inom EU, och då kan produkten avvika till och med i avsevärd grad från EU:s krav på säkerhet och kravöverensstämmelse.

2. Tänk på att konsumenternas rättigheter varierar i olika EU-länder. I länder utanför EU kan konsumentens rättigheter avvika till och med mycket från de rättigheter som gäller i Finland. Även kraven på produktsäkerhet varierar. I EU och Finland skyddas konsumenten med lagstiftning på ett annat sätt än till exempel i länderna i Asien.

3. En webbutik kan ofta se pålitlig ut och ge sken av att den finns inom EU, trots att produkterna i verkligheten kommer från fjärran länder. Det är i praktiken svårt för ett webbköpare att ta reda på var en webbutik i verkligheten finns. Webbutikens läge är emellertid avgörande bland annat med tanke på konsumentskyddet. Det lönar sig att vid behov också utreda från vilket land varan sänds, eftersom detta har stor betydelse för tullklareringen och importbeskattningen. Varor som levereras från länder utanför EU och EU:s accisområde ska vanligen tullklareras. De är också skattebelagda oavsett i vilket land webbutiken finns.

4. Om en webbplats riktar sin marknadsföring till Finland, dvs. den innehåller sidor på finska, tillämpas konsumentskyddslagen. Produkten ska också uppfylla de säkerhetskrav som gäller i Finland. I verkligheten kan det dock vara svårt att nå och kommunicera med en webbutik som ligger utomlands. Vid behov kan konsumenten ta kontakt med tullrådgivningen som ger råd och hjälp i frågor som gäller tullklarering.

5. Om produkten förutsätter försäljningstillstånd innan det kan släppas ut på marknaden i Finland, gäller detta även produkter som säljs i webbutiken. Sådana produkter är bland annat insektgifter och växtskyddsmedel.

6. Om en webbutik som säljer livsmedel riktar sin marknadsföring till Finland och har sidor på finska tillämpas livsmedelslagstiftningen. Produktens sammansättning och upplysningarna om produkten ska uppfylla de krav som gäller i Finland.

7. Inom EU omfattar direktivet om konsumentens rättigheter även rättigheterna och skyldigheterna för webbhandelskunder. Konsumenten ska separat underrätta webbutiken om han eller hon vill återkalla sin beställning. Det räcker inte med att returnera produkten eller låta bli att avhämta den. Företaget kan debitera konsumenten för beställningens returkostnader.

8. Företaget ska på beställningsknappen eller i anslutning till den uppge att beställningen är avgiftsbelagd och att konsumenten godkänner detta. I annat fall är avtalet inte bindande för konsumenten. En konsument är inte skyldig att betala kostnader som webbutiken inte informerat om före beställningen gjordes. Beställningens totala pris ska inkludera skatter samt expeditionsavgifter och andra tilläggsavgifter. Om det uppstår problem lönar det sig för konsumenten att ta kontakt med Konsumenteuropa i Finland och konsumentrådgivningen i Finland.

9. Största delen av de webbplatser som säljer läkemedel på webben är olagliga. Det är förbjudet att skaffa och ta emot läkemedel från länder utanför EES-området. Det är uteslutande läkemedlets importör eller beställare som bär risken i anslutning till olaglig läkemedelshandel. Konsumenten handlar således på eget ansvar. Preparat som säljs som kosttillskott kan vara läkemedel enligt finsk lagstiftning. De kan också innehålla (läkemedels)ämnen som inte nämns på säljarens webbplats eller i uppgifterna om preparatet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) har behörighet endast gällande lagliga webbapotek i Finland.

 

VAR HITTA HJÄLP OCH STÖD?

Var hittar du information om säkerhetskraven på olika produkter och om handeln på webben? Vad lönar det sig att tänka på när man köper olika produkter?

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen i hela livsmedelskedjan. Evira bedriver också laboratorieverksamhet, vetenskaplig forskning och riskbedömning.

Från Evira får du mer information bland annat i följande frågor:

 • Livsmedel
 • Import av djur, djurens hälsa och välbefinnande, läkemedelsbehandling av djur och djurhållning
 • Produkter avsedda för utfodring av produktionsdjur, husdjur och djur i naturen
 • Växter, plantor och skogsodlingsunderlag
 • Gödslingspreparat
 • Utsäde

www.evira.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Fimea övervakar läkemedel och blod- och vävnadsprodukter samt utvecklar läkemedelsbranschen.

Från Fimea får du mer information bland annat i följande frågor:

Läs mer:

Internethandel med läkemedel

Internethandel med läkemedel Förfalskade läkemedel

www.fimea.fi

 

KKV – Konkurrens- och konsumentverket Konsumentrådgivning

 • ger konsumenter och företag information om konsumentens rättigheter och skyldigheter
 • hjälper genom att medla i en tvist mellan en konsument och ett företag (endast på konsumentens initiativ)
 • www.kuluttajaneuvonta.fi

Konsumenteuropa i Finland

 • hjälper konsumenter i problem som gäller gränsöverskridande handel
 • ha resor och webbhandel som huvudteman
 • www.ecc.fi/sv

Konkurrens- och konsumentverket

 • tryggar en fungerande ekonomisk konkurrens och konsumentskyddet bland annat genom att ingripa i konkurrensbegränsningar för att främja konkurrensen och utveckla konsumentskyddet.
 • övervakar iakttagandet av konsumentskyddslagen och flera andra lagar som stiftats för att skydda konsumenten. Konsumentombudsmannens tillsyn inriktas särskilt på marknadsföringens, avtalsvillkorens och indrivningens laglighet.
 • tillsynstips till konsumentombudsmannen
 • tillsynstips om konkurrens

 

STUK

STUK är en myndighet som övervakar användningen av strålning och kärnenergi samt strålningen i miljön. Syftet med verksamheten är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna mot skadliga effekter av strålning. STUK övervakar också säkerheten av strålande konsumentapparater, såsom laserpekdon.

Mer information om laser: www.stuk.fi/sateilyn-hyodyntaminen/laser/sv_FI/laser/

 

Trafi

Trafi är en trafikmyndighet och en stark expert inom trafikbranschen som agerar modigt för ansvarsfull trafik. Trafis uppgifter omfattar övervakning av produkter för fritidsbåtar och deras motorer, fartygsutrustning och vägtrafik.

www.trafi.fi

 

Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar säkerheten av många olika konsument- och kemikalieprodukter.

Tukes övervakar bland annat:

 • leksaker och produkter för barn
 • tekniska apparater för hemmet
 • kemikalier och kosmetika
 • produkter för inredning och renovering
 • många produkter för fritid och fritidsaktiviteter

 

Mer information om säkerhetskraven på produkter hittar du på olika webbsidor (www.tukes.fi/sv/For-konsumenter/), där du också hittar mer information om webbhandeln i de branscher som ingår i Tukes behörighetsområde.

Information om produkter som dragits bort från marknaden hittar du i förteckningen över farliga produkter: www.marek.tukes.fi

På Tukes Facebooksida och i Twitter kan du följa med aktuell information om säkerheten av olika produkter.

 

Tullen

Tullen främjar smidigheten inom varuhandeln och säkerställer att den bedrivs på rätt sätt. Tullen uppbär effektivt acciserna, tillhandahåller kundorienterade tjänster samt skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen är en central aktör när det gäller att bekämpa grå ekonomi och gränsöverskridande brottslighet.

www.tulli.fi

 

Finsk Handel

Finsk Handel stödjer kampanjen Tieto lisää turvaa. Temat är viktigt för handeln: handeln står närmast konsumenten, och en kunnig webbutikskund som har goda kunskaper om webben är en fördel för alla. Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Förbundet publiceras bland annat WebbhandeLsstatistiken och information om konsumenternas köp i utländska webbutiker. Ta del av undersökningarna: www.kauppa.fi/tietoa_kaupasta/tutkimukset (på finska).

 

SE HUR GALET DET KAN GÅ OM MAN BESTÄLLER FRÅN EN WEBBUTIK UTAN ATT TA REDA PÅ DESS BAKGRUND.